Program rezydencyjno-pomocowy w Pograniczu

Ukraina, Pogranicze

Po ludziach przybywających do nas z Białorusi, czekamy na ludzi z Ukrainy. Przybywają już pierwsze rodziny, ale mamy więcej miejsca i możliwości. Przeczytajcie, informujcie znajomych, przekazujcie dalej.

Дякую. Ми з усіма вами!

Шановні Українські Друзі! Від імені команди Borderland Foundation, ми хочемо висловити нашу солідарність і підтримку Україні сьогодні. Наш Міжнародний центр діалогу «Красногоруда» колись був місцем наших спільних програм, зустрічей та творчої співпраці. У цей важкий час ми хочемо, щоб це був простір, який міг би стати для вас хоча би тимчасовим притулком.

Ми розуміємо, що більшість із вас хоче і має залишатися в Україні, але для тих із вас (і ваших сімей), які потребують таких

можливостей, ми хотіли б перетворити нашу поточну програму проживання, присвячену художникам, письменникам, перекладачам та культурним діячам, та пристосувати її до ваших потреб. Ми можемо запропонувати проживання на місяць, робоче місце та стипендію в розмірі 1000 євро. Ми готові прийти вас із сім’ями. Красногоруда розташована на польсько-литовському кордоні. Ми співпрацюємо з Borderland Center, розташованим у найближчому місті Сейни. Як команда Borderland Foundation, ми використовуємо різні мистецькі та освітні інструменти для роботи з місцевою спільнотою та міжнародними партнерами в напрямку міжкультурного діалогу, розбудови громад та соціальної трансформації. У Красногоруді ми ведемо різні лабораторії, побудовані на симбіозі мистецтва та освіти, під керівництвом досвідченої команди

художників, діячів культури та педагогів, які розробляють театральні вистави, концерти, фільми, виставки, книги та інноваційні освітні програми. Ось наш веб-сайт: www.pogranicze.sejny.pl

Будь ласка зв’яжіться: ukraina@pogranicze.sejny.pl

Ми будемо раді прийняти Вас і підтримувати будь-яким чином.

Pogranicze / Ukraina

Шановні Українські Друзі!

Drodzy Ukraińscy Przyjaciele!

Jako zespół Fundacji Pogranicze pragniemy wyrazić dziś naszą solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Nasze Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie było do tej porty przestrzenią wspólnych programów, spotkań i twórczej współpracy. W tym trudnym czasie chcemy, aby nasza przestrzeń mogła służyć Wam jako schronienie. Rozumiemy, że większość z Was chce i musi zostać w Ukrainie, ale dla tych z Was (i Waszych rodzin), którzy potrzebują takich możliwości, chcielibyśmy przekształcić nasz obecny program rezydencyjny dedykowany artystom, pisarzom, tłumaczom i animatorom kultury i dostosować go całkowicie do Waszych potrzeb. Oferujemy zakwaterowanie na miesiąc, miejsce do pracy oraz stypendium w wysokości 1000 euro. Zapraszamy z rodzinami. Krasnogruda położona jest na pograniczu polsko-litewskim. Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Pogranicze zlokalizowanym w najbliższej miejscowości – Sejnach. Jako zespół Fundacji Pogranicze wykorzystujemy różne narzędzia artystyczne i edukacyjne do pracy ze społecznością lokalną i partnerami międzynarodowymi w zakresie dialogu międzykulturowego, budowania wspólnotowości i transformacji społecznej. W Krasnogrudzie działają różne laboratoria, oparte na symbiozie sztuki i edukacji, prowadzone przez doświadczony zespół artystów, animatorów kultury i edukatorów, w których powstają spektakle teatralne, koncerty, filmy, wystawy, książki i nowatorskie programy edukacyjne. Nasza strona internetowa: www.pogranicze.sejny.pl

Bardzo prosimy o kontakt na adres: ukraina@pogranicze.sejny.pl

Czekamy na Was w Krasnogrudzie!

As the Borderland Foundation team we would like to express our solidarity and support for Ukraine today. Our International Center for Dialogue Krasnogruda used to be a space for our common programs, meetings and creative cooperation. In this difficult time we want for it to be
a space that could serve as at least temporary shelter for you.

We understand that most of you want and have to stay in Ukraine but for those of You (and Your families) who are in need of such opportunities we would like to transform our current residency program dedicated to artists, writers, translators and cultural animators to adjust it to your needs.

We can offer accommodation for a month, work space and a scholarship in the amount of 1000 euro. you are welcome to come with families.

Krasnogruda is located on Polish-Lithuanian borderland. We are cooperating closely with Borderland Center located in the nearest town – Sejny. As Borderland Foundation team we are using different artistic and educational tools to work with local community and international partners on intercultural dialogue, community building and social transformation. In Krasnogruda we run different laboratories, based
on the symbiosis of art and education, led by an experienced team of artists, culture promoters, and educators developing theatrical performances, concerts, films, exhibitions, books, and innovative educational programs. Here is our website: www.pogranicze.sejny.pl

We would be happy to host you and support in any way we can. Please contact: ukraina@pogranicze.sejny.pl