Maksym Bespalov

Maksym Bespalov

Maksym Bespalov - Rezydencja Pogranicze\Ukraina

Maksym Bespałow (ur. 1983) - pisarz, dziennikarz, dramaturg, podróżnik, bloger i prezenter telewizyjny z Ukrainy. Autor sześciu książek, z których większość napisana jest w gatunku reportażu artystycznego. Wśród dzieł Maksyma można wymienić powieść "Ściana wschodnia", a także książki reportażowe "Ukraiński Svalbard" i "Wszystko, co wiesz o Irlandii, to prawda, ale...". Najnowszą książką Maksyma Bespałowa jest powieść non-fiction "Najlepsza książka o Camino", która została wydana w styczniu 2023 roku. Książka ta opowiada o pielgrzymowaniu Drogą Świętego Jakuba.

Podczas pobytu w Krasnogrudzie Maksym Bespalov pracował nad powieścią "Odnalezienie Ewy". Powieść ta jest dokumentalno-fabularną opowieścią o wojnie, pandemii i emigracji. Ale akcja tego dzieła nie rozgrywa się w naszych czasach, lecz sto lat temu podczas I wojny światowej i pandemii grypy hiszpanki. Fabuła tej książki oparta jest na historii prawdziwej ukraińskiej rodziny, która na początku XX wieku wyemigrowała z Galicji do Ameryki. Maksym znalazł grób jednej z członkiń tej rodziny na cmentarzu w mieście duchów w Centralii (Pensylwania) i postanowił zbadać historię życia tej Ukrainki o imieniu Ewa od narodzin w małej wiosce w Karpatach do śmierci na grypę hiszpankę w USA.

Maksym Bespalov (born in 1983) is a writer, journalist, playwright, traveler, blogger and TV presenter from Ukraine. The author of six books, most of which are written in the genre of artistic reportage. Among Maksym's works, we can name the novel "Eastern Wall", as well as the books of reportages "Ukrainian Svalbard" and "All you know about Ireland is true, but..." The newest book of Maksym Bespalov is a nonfiction novel "The best book about Camino", which was published in January 2023. This book tells about the pilgrimage of the Way of St. James.

During his residence in Krasnogruda, Maksym Bespalov worked on the novel "Finding Eva". This novel is a documentary-fiction story about war, pandemic and emigration. But the plot of this work doesn't take place in our time, but a hundred years ago during the First World War and the Spanish flu pandemic. The plot of this book is based on the story of a real Ukrainian family that emigrated from Galicia to America at the beginning of the 20th century. Maksym found the grave of one of the members of this family in a cemetery in the ghost town of Centralia (Pennsylvania), and decided to investigate the life history of this Ukrainian woman named Eva from birth in a small village in Carpatians to the death from Spanish flu in the USA.

Czas rezydencji: 5 stycznia 2023 - 5 luty 2023