Rusza nowa edycja Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza we współpracy z sejneńską szkołą podstawową.

30 maja 2022 Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

7 września odbyło się spotkanie z nową dyrekcją Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego, panią dyrektor Dorotą Jagłowską oraz wicedyrektor Aliną Korzeniecką  w sprawie programów edukacyjnych Ośrodka Pogranicza dla dzieci i młodzieży. Program współpracy ze szkołą przedstawiła Bożena Szroeder.

DZIECIĘCY UNIWERSYTET POGRANICZA 2023/24

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza to cykl działań artystycznych, warsztatów, koncertów, spektakli, lekcji literackich dla 200-osobowej grupy dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach, która poprzez sztukę i edukację uczestniczyć będzie w bogatej ofercie poznawania dziedzictwa wielokulturowego regionu, w ciekawym pozaszkolnym programie spotkania z teatrem, muzyką – także-klasyczną, literaturą i sztuką ludową. Osią tematyczną programu będzie „małe centrum świata”, czyli pogranicze jako miejsce, gdzie spotykają się ze sobą różne tradycje, kultury, języki, religie.

Przewodnikami i mistrzami będą wybitni artyści różnych profesji, opiekunami merytorycznymi prowadzącymi zajęcia pozaszkolne będą nauczyciele. Projekt zakończony zostanie wielkim świętem, przygotowana zostanie wystawa, zaprezentowane zostaną efekty.

  • Klasa Literacka: program ogniskował się będzie wokół trzech pisarzy, którzy związani są z sejneńskim pograniczem: Miłosza, Baranauskasa i Rozenfelda. Wiedza o ich życiu i twórczości składa się na wielowątkową opowieść o bogactwie kulturowym regionu, która przekazywana będzie za pomocą warsztatów literackich, wykładów, czytania dokumentów archiwalnych, filmów, podróży do miejsc oraz spotkań ze specjalistami i badaczami ich twórczości.
  • Klasa Muzyki Klasycznej: dedykowany klasie VII program ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie historii muzyki, której to dziedziny nie obejmuje podstawowe nauczanie szkolne. Program skupiać się będzie na historii muzyki od samych jej początków kształtowania się w kulturze człowieka, aż po czasy współczesne z uwzględnieniem równie ważnej jej części praktycznej - słuchania i zaznajamiania się z wielkimi dziełami muzycznymi, które będą rozwijać w młodych ludziach wrażliwość na subtelne piękno sztuki, rozbudowywać wyobraźnię muzyczną i wpływać pozytywnie na stan skupienia i rozwój inetelektualny. Szczególnie ważne będą dla nas postacie wybitnych kompozytorów wywodzących się z różnych tradycji, a mających związki z naszym regionem - np. Achron z Łoździej, M. Ciurlionis.
  • Istotą programu Klasy Muzyki Miejsca będzie zbudowanie zespołu muzycznego spośród grupy dzieci i młodzieży, którzy wcześniej w żadnym stopniu nie byli związani z muzyką. Muzyka Miejsca z Sejn powstanie przy użyciu tradycyjnych instrumentów akustycznych i nowoczesnych instrumentów elektronicznych, a także i przede wszystkim będą to dźwięki natury - wody, kamieni i drewna. Podstawą harmonii dźwiękowej będą nagrania terenowe wykonane przez każdego z uczestników zespołu.
  • Klasa Sztuki Ludowej to spotkanie z bogatą tradycją rękodzielniczą Sejneńszczyzny. Prowadząca opowie o wszystkich dziedzinach sztuki ludowej związanych z naszym regionem od rzeźby, poprzez tkactwo, malarstwo, garncarstwo, pisankarstwo, ozdoby świąteczne ze słomy itd. Ważną częścią pracy będą warsztaty praktyczne. Planowany jest wyjazd do muzeum regionalnego „Stara Plebania” w Puńsku, spotkanie z twórczynią ludową i etnografką.

Program dotyczący tradycji wielokulturowych dedykowany jest najmłodszym uczniom – trzecio i czwartoklasistom. Spotkania warsztatowe, które wprowadzą dzieci w tradycje sąsiedzkie regionu, będą miały charakter wykładów a także podróży/wycieczek związanych z tematem. Ważnym narzędziem będzie sztuka i jej elementy (rzeźba, malarstwo, ceramika, śpiew, taniec, sztuka ludowa). Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, i trwać będą cały dzień lekcyjny. Drugim elementem programowym będą podróże do miejsc ważnych kulturowo czy religijnie. Każda z klas będzie brała udział w trzech podróżach – do litewskiego Puńska, Gabowych Grądów zamieszkałych przez Rosjan staroobrzędowców i Suwałk - do Muzeum Okręgowego, gdzie znajduje się znakomita wystawa dotycząca naszych terenów.

Pod koniec zadania przygotowane zostanie wspólnie ze szkołą uroczyste podsumowanie - kiedy to dzielić się będziemy z innymi uczniami, gośćmi, rodzicami, nauczycielami zdobytą wiedzą, pokażemy nasze praca plastyczne. Stworzona zostanie wystawa wypełniona powstałymi w trakcie zadania ikonami, glinianymi domkami, wycinankami litewskimi, tkaninami, cygańskimi płaskorzeźbami. Całości towarzyszyć będzie ciekawa scenografia. Widowisko to spotka wszystkich „studentów” dziecięcego Uniwersytetu, każda z klas zaprezentuje efekty rocznej pracy. W czasie widowiska zaprezentowana zostanie także dokumentacja foto i video zadania. Program prowadzi Bożena Szroeder

Klasa Literacka: prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska.

Klasa Muzyki Klasycznej: prowadzenie Stanisław Czyżewski.

Klasa Muzyki Miejsca: prowadzenie Michał Moniuszko.

Klasa Sztuki Ludowej: prowadzenie Urszula Wasilewska.

3 Klasy Tradycji Wielokulturowych: prowadzenie Bożena Szroeder.

  1. Przedszkole w Pograniczu – program edukacji przez muzykę i sztuki plastyczne, 2023/24

Program obejmuje zajęcia instruktorów  Ośrodka „Pogranicze”: plastyczne – prowadzone przez Dorotę Jaczewską i Joannę Rakucewicz i zajęcia umuzykalniające - Stanisława Czyżewskiego, Michała Moniuszko i Kacpra Szroedera. W przyszłości odbywać się będą również zajęcia dotyczące wielokulturowych tradycji Sejn.  Programem opiekuje się Bożena Szroeder.

  1. Warsztaty taneczne i ruchowe dla Przedszkola  z  Agnieszką Dubilewicz,

Warsztaty opierają się na działaniach ruchowo-edukacyjnych. Głównym celem jest praca nad ruchem autentyczny, naturalną dziecięcą ekspresję taneczną oraz pracę z wartościową dziecięcą literaturą.  Dzieci będą miały okazję do stworzenia języka ruchowego i werbalnego opartego na szacunku, empatii i wrażliwości. Ciało, śmiało! wspiera dzieci w zrozumieniu siebie i innych oraz buduje pozytywny obraz ciała w formie swobodnego tańca  i ruchu.

Pięciodniowe warsztaty dla dwóch grup przedszkolnych.

Rezydencje taneczne  realizowane są w ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok.Projekt Dream Up

  1. Projekt Dream Up to program fundacji banku BNP Paribas. Operatorem programu jest fundacja Wspólnota Dźwięków działająca na terenie Warszawy, a obecnie również i Sejn. W ramach projektu odbywają się cotygodniowe zajęcia muzyczne, podczas których uczestnicy i uczestniczki od podstaw tworzą własne utwory; piszą teksty i układają melodię, jednocześnie ucząc się gry na instrumentach tj. ukulele, pianino, skrzypce, instrumenty perkusyjne. 

W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy do Warszawy; spotkanie kolędowe w grudniu 

i koncert finałowy w czerwcu. Na oba spotkania zapewniony zostanie transport i opieka. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.