Lektorium Sejneńskie

Lektorium Sejneńskie jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodych ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty i twórczo działać. Praktykując dzielenie się wiedzą  Pogranicze współpracuje z licealistami i absolwentami LO im. Szymona Konarskiego w Sejnach, a dziś już studentami kierunków humanistycznych na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu.

Idea projektu wywiedziona jest z nagrodzonej Nagrodą Nobla książki Hermanna Hessego „Gra szklanych paciorków”:

Gra szklanych paciorków jest grą wszelkimi treściami i wartościami naszej kultury. Igra się nimi tak, jak w okresie rozkwitu sztuk pięknych malarz igrał barwami swej palety. Cokolwiek ludzkość w twórczych swoich epokach wydała w zakresie wiedzy, szczytnych myśli i dzieł sztuki, co późniejsze czasy uczonej refleksji sprowadziły do pojęć i uczyniły naszym dobrem intelektualnym, cały ów ogromny zasób duchowych wartości służy graczowi szklanych paciorków, który gra na nich tak, jak organista na organach”.

Podążając za tradycją antyczną wszelkie formy pracy kryją w sobie zasadę trivium jako połączenie zdobywania wiedzy, praktykowania sztuki i działań społecznych.

Studenci prowadzą wykłady i seminaria, w których czynny udział biorą uczniowie. Nacisk położony jest nie tylko na studiowanie, ale też wypracowanie umiejętności przydatnych w dalszej edukacji- samodzielnego sporządzania notatek i wypowiedzi ustnych, docierania do tekstów źródłowych, zabierania głosu w dyskusji. Również prowadzący dzięki własnej twórczej pracy mają okazję na pogłębienie wiedzy zdobywanej na co dzień w toku studiów akademickich. Kluczem jest wzajemne dzielenie się zainteresowaniami i ścieżkami naukowymi, które łączy jeden przewodni temat ukazany z wielu perspektyw, opowiedziany na wiele głosów. Wykłady często mają formę multimedialną z elementami muzyki i filmu, aby nadać szerszy kontekst omawianym zagadnieniom. W roku 2009 tematem przewodnim spotkań było miasto Sankt- Petersburg i widziana przez jego pryzmat Rosja.

„Lektorium” to również spotkania z wybitnymi ludźmi kultury i sztuki, pełniącymi rolę „Mistrzów” oraz wyjazdy edukacyjne śladami omawianych tematów, ugruntowujące zdobytą wiedzę. Młodzież w ramach jednej z takich wypraw miała okazję zapoznać się z obliczem prawosławia w Polsce i miejscami ważnymi dla kultury i sztuki prawosławnej, jak choćby Muzeum Ikon w Supraślu czy Cerkiew w Hajnówce. Było to okazją do spotkania z artystami i uczonymi - Cezarym Wodzińskim, Włodzimierzem Pawluczukiem, Grzegorzem Zinkiewiczem. Kolejne były wyjazdy na spektakle „Płaszcz” Gogola w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku oraz „Historia o końcu świata” Teatru Wierszalin.

Cykl siedmiu trwających od świtu po późny wieczór sobotnio-niedzielnych wykładów pozwolił na prześledzenie historii Rosji od momentu powstania jej państwowości po rewolucję bolszewicką, dał obraz prawosławia jako religii wschodu, umożliwił zapoznanie się z losami i twórczością mistrzów słowa i pióra - Puszkina, Dostojewskiego, Tołstoja, Gogola, Achmatowej, Cwietajewej. Kolejnymi, równie istotnymi obszarami zainteresowań stały się architektura, malarstwo, myśl społeczna i filozofia, muzyka, kino. Takie bogactwo wątków i poruszanych zagadnień sprawiało, iż dopełniały się one i ze spotkania na spotkanie niczym układane puzzle tworzyły pełniejszy, bardziej wyrazisty obraz wschodniego sąsiada. Zwieńczeniem tych poszukiwań i wspólnych odkryć a zarazem wspaniałą przygodą była podróż do Sankt-Petersburga we wrześniu 2009. Metropolia, której losy śledziliśmy od momentu jej powstania stanęła przed nami z całym swym bogactwem kulturowym i historycznym, ożyły widziane do tej pory na filmach i zdjęciach budowle, opiewane przez poetów pomniki, opisywane przez pisarzy ulice. Balet rosyjski, Aurora, Ermitaż, Peterhof , Carskie Sioło, dom Anny Achmatowej - zawędrowaliśmy do miejsc, które marzyło się nam odwiedzić. Teraz pragniemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi, stąd pomysł na multimedialną prezentację przedstawiającą naszą drogę do Petersburga szlakiem historii, kultury i sztuki.

WIĘCEJ O LEKTORIUM SEJNEŃSKIM

Projekt zrealizowano dzięki środkom: