Statut

STATUT FUNDACJI POGRANICZE – tekst ujednolicony uwzględniający zmiany z dnia 23 maja 2012 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja Pogranicze, zwana dalej w treści statutu Fundacją, została ustanowiona przez przedstawicieli polskiej kultury, sztuki i nauki, zwanych dalej fundatorami - założycielami Fundacji, w dniu 23 lutego 1990 roku aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu nr A.II.1261/90. Lista fundatorów – założycieli Fundacji stanowi załącznik do statutu.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja prowadzi działalność w kraju oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sejny w województwie podlaskim.

§ 4

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem: Fundacja Pogranicze. Pieczęć może zawierać znak Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 6

 1. Fundacja służy badaniu i wszechstronnej promocji kultury pogranicza dawnej i obecnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej konfrontacji z kulturami innych narodów.

 2. Fundacja służy twórcom kultury, artystom i uczonym w kraju i za granicą.

 3. Fundacja w swojej działalności kieruje się ideą dialogu, pojednania i współpracy między narodami.

§ 7

Do podstawowych celów działania Fundacji należy:

 1. badanie i praktykowanie tradycyjnych kultur pogranicza,

 2. inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. kształtowanie wszechstronnego obrazu pogranicza w opinii Polaków, narodów sąsiadujących oraz
  w opinii światowej,

 4. realizacja idei pogranicza sztuk, czyli stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych takich jak teatr, muzyka, plastyka, itp.

 5. skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych oraz działaczy w kraju
  i za granicą,

 6. odnajdywanie, ocalanie od zniszczenia i zapomnienia oraz opieka merytoryczna nad obiektami kulturalnymi pogranicza, cennymi dla wszystkich mniejszości narodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

 7. rozwój regionalny oraz promocja dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza poprzez popularyzację turystyki oraz krajoznawstwa w regionie.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy czym:

 1. w sposób odpłatny prowadzona jest działalność polegająca na:

 • wydawaniu książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
  w zakresie oprogramowania,

 • działalność muzeów,

 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

 • artystyczna i literacka działalność twórcza,

 • działalność obiektów kulturalnych,

 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji,

 1. w sposób nieodpłatny prowadzona jest działalność polegająca na:

 • działalności promocyjnej w Polsce i zagranicą,

 • tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji,

 • fundowaniu stypendiów,

 • udzielaniu dotacji i darowizn osobom prawnym i fizycznym z kraju i z zagranicy,

 • współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą,

 • wspieraniu, w tym finansowanie, projektów związanych z powyższą działalnością,

 • zarządzanie nieruchomościami dzierżawionymi,

a także działalność, o której mowa w pkt a), pod warunkiem, że Zarząd podejmie decyzję, iż taka działalność może być prowadzona nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej.

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 2. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.

Rozdział III

ORGANIZACJA FUNDACJI


§ 9

Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 10

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków. Członkowie Rady Fundacji są powoływani
  i odwoływani przez Radę Fundacji. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

 3. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. upływu kadencji,

 2. złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w przypadku Przewodniczącego na ręce dwóch członków Rady,

 3. odwołania przez Radę Fundacji.

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy przede wszystkim:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji;

 2. ocena realizacji celów Fundacji,

 3. kontrola finansowa Fundacji,

 4. opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji,

 5. ocena sprawozdań finansowych Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak
  i ze stanem faktycznym, a także składanie Fundacji corocznego pisemnego sprawozdania
  z wyników tej oceny,

 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

 7. wyznaczanie szczegółowych celów działalności Fundacji w ustalonych przez siebie okresach czasu,

 8. przygotowywanie programów działalności Fundacji lub opiniowanie takich programów przygotowywanych przez Zarząd,

 9. wyznaczanie szczegółowych celów programowych Fundacji,

 10. udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

 11. wybór przewodniczącego Rady Fundacji,

 12. dokonywanie zmian w swym składzie,

 13. inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji,

 14. wyrażanie zgody na zmianę statutu.

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które mogą być uchwalone także w formie obiegowej. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy stałego składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 5 powyżej Rada Fundacji podejmuje jawnie w drodze uchwały. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 5 pkt. i) i j) będą podejmowanie w trybie tajnym.

 2. W każdej chwili Fundatorzy Fundacji mają prawo złożyć pisemne oświadczenie – na ręce Przewodniczącego Rady – o chęci uczestnictwa w posiedzeniu Rady na prawach członka Rady, w tym
  z prawem głosu przy podejmowaniu uchwał. Przewodniczący Rady podejmie działania umożliwiające Fundatorom udział w posiedzeniu Rady. Fundatorów, uczestniczących w posiedzeniu Rady w oparciu
  o ww. pisemne oświadczenie, a nie w wyniku powołania do Rady, nie wlicza się do stałego składu Rady. Prawa, o których mowa w niniejszym ustępie przysługują tylko tym Fundatorom, którzy w chwili składania ww. oświadczenia nie są członkami innych organów Fundacji.

 3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu, pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać badania stanu majątku Fundacji.

 4. Tryb działania Rady określi uchwalony przez nią Regulamin.

§ 11

 1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób w tym Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej kadencji. Kadencja Zarządu powołanego w 2002 r. upłynie z końcem 2008 r. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez kolejne kadencje.

 2. Wyboru Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 1. upływu kadencji,

 2. złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

 3. odwołania przez Radę Fundacji.

 1. Z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Umowę taką
  z Prezesem Zarządu zawiera na wniosek Rady Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji, a z pozostałymi członkami Zarządu Prezes Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli
  w imieniu Fundacji upoważnieni są: (a) Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu,
  (b) pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

 3. Do zadań Zarządu należy prowadzenie spraw Fundacji i jej reprezentacja. Zarząd uprawniony jest ponadto do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które mogą być podejmowane także w trybie obiegowym. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 6. Tryb działania Zarządu określi uchwalony przez niego Regulamin.

Rozdział IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz aktywa nabyte przez Fundację.

 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. subwencji i dotacji,

 2. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,

 3. darowizn, spadków i zapisów,

 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

 5. odsetek i depozytów bankowych,

 6. innych dozwolonych prawem wpływów.

 1. Środki, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział V

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 14

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja,
  w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

 2. Uchwałę w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

 3. Środki finansowe pozostałe po likwidacji zostaną przekazane na rzecz innych działających
  na terytorium Polski organizacji non profit, realizujących cele podobne do celów Fundacji.

 4. O likwidacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.