Agata Wittchen-Barełkowska rozmawia z Krzysztofem Czyżewskim

Connecting Audiences Polska

"Idee w praktyce". Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Agata Wittchen-Barełkowska. Connecting Audiences Polska. Magazyn dla profesjonalistów w kulturze: zarządzanie, marketing, rozwój publiczności. Numer 4/2022

Od Wydawcy "Migracje. Budowanie wspólnoty"

W czwartym numerze magazynu „Connecting Audiences Polska” zajęliśmy się tematem migracji. Tworząc treści dla profesjonali- stów kultury, bacznie obserwujemy rzeczywistość i staramy się za nią nadążać. Publikujemy zatem artykuły mogące być wsparciem dla wszystkich osób, które podjęły pracę z nowo przybyłą do nasze- go kraju publicznością i osobami z doświadczeniem uchodźczym. Zebraliśmy doświadczenia ludzi kultury, cenne wskazówki dotyczą- ce organizacji wydarzeń i zarządzania instytucjami oraz refleksje i pytania o wielokulturowość, które nieustannie nam towarzyszą. Nie ograniczamy się wyłącznie do kontekstu wojny w Ukrainie. Rozmawiamy o tym, jaką szansą jest dla kultury uwzględnianie takich pojęć, jak różnorodność, inkluzywność czy integracja, i jak stajemy w Polsce przed wyzwaniem gościnności.

W wywiadzie numeru Krzysztof Czyżewski podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem praktyka idei i opowiedział Agacie Wittchen-Barełkowskiej o odkrywaniu pogranicza, rozumieniu granic i budowaniu wspólnoty pomiędzy różnicami.

Tekst Fahada Saeeda zawiera inspirujące refleksje oraz porady dotyczące pracy nad różnorodnością, równością, integracją społecz- ną i dostępnością w kulturze. Autor ciekawie pokazuje, jak włączać ideę różnorodności w myślenie o całej organizacji.

Michael Omoke napisał dla nas o tym, jak wielość kultur może współtworzyć i dzielić się jedną sceną, z perspektywy twórcy, który połowę życia spędził na kontynencie afrykańskim, a połowę w Europie.

Tradycyjnie publikujemy również wyłonione w ramach otwartego naboru teksty, których autorki dzielą się obserwacjami dotyczą- cymi reakcji na wojnę w Ukrainie. Barbara Gołębiowska, kierow- niczka Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów- ku, opisała, jak potrzeba sprostania nowej sytuacji wyglądała z muzealnej perspektywy i stworzyła przydatne rekomendacje dla instytucji kultury. Natomiast Alicja Jelińska, na co dzień pracują- ca w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, stworzy- ła tekst o wdrażaniu integracji osób z doświadczeniem migracji w gdańskich instytucjach kultury, w którym zwraca uwagę, że nie tylko odgrywają one bardzo ważną rolę w tworzeniu oferty skiero- wanej do migrantów, ale przede wszystkim stają się mediatorami pomiędzy nami a każdą nową kulturą.

Po raz kolejny wybrzmiały też głosy praktyków: aktorka Ewa Kaczmarek opowiedziała, jak po piętnastu latach wróciła do naucza- nia języka polskiego jako obcego i w Republice Sztuki Tłusta Langu- sta stworzyła przyjazną przestrzeń do nauki dla osób z Ukrainy. Agata Siwiak zwróciła uwagę na rolę empatii i uważności w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Mikołaj Buczak opowie- dział o roli zwiększania kompetencji interkulturowej przy tworze- niu strategii rozwoju publiczności i uwzględnianiu potrzeb odbior- ców spoza Polski.

W dziale Wiedza i inspiracje zebraliśmy narzędzia pomagające projektować doświadczenia publiczności i pracować z tematami inkluzywności, ewaluacji i dobrostanu odbiorców. Znajdują się tam również interesujące raporty i materiały dotyczące między innymi różnorodności i turystyki kreatywnej.

Według raportu Unii Metropolii Polskich nasz kraj stał się aktual- nie drugim po Turcji państwem przyjmującym największą liczbę uchodźców na świecie. Warto, żeby refleksja o migracjach i idące za nią mądre działania na stałe zagościły w pracy profesjonalistów kultury. Zapraszamy do lektury i kontynuowania rozmów o tym, jak być ze sobą bliżej, jak poznawać się z szacunkiem i jak przyjmo- wać dar, jakim jest obecność Innego.

Zespół redakcyjny „Connecting Audiences Polska”

Czytaj wywiad w pliku pdf